Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


Partnerprogramma's

MooieGezondeBenen maakt gebruikt van affiliate partnerprogramma's zoals TradeTracker voor producten die worden aangeboden op deze site. Als zodanig kan er sprake zijn van een geringe commissie van Amazon.nl, Bol.com, Coolblue of anderen.


Informatie

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatie en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


Specifiek met betrekking tot medische en gezondheidsinformatie is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij op grond van deze informatie maakt. Mooiegezondebenen.nl stelt de informatie op deze website zorgvuldig samen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.


Alle content aangaande medisch inhoudelijk en gezondheidsinformatie is geleverd door eigen artsen en diverse onafhankelijke mensen en entiteiten. De geplaatste content beschrijft algemene trends en situaties, waar geen enkele medische conclusie aan verbonden kan worden.


U dient altijd met uw eigen arts of andere professionele hulpverleners te overleggen indien u een individuele diagnose wenst. 


Voor content van mooiegezondebenen.nl die op andere websites wordt doorgeplaatst geldt eveneens dat mooiegezondebenen.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Dat geldt ook voor alle gebruikte, genoemde en geplaatste deep- & hyperlinks naar andere platforms en sites. 


De website van mooiegezondebenen.nl levert geen medische adviezen. Heeft u medische, lichamelijke of psychische klachten neem dan contact op met uw huisarts. Heeft u spataderen maak dan  een afspraak bij dokter Vafi.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker worden gebruikt. De gebruiker is het, conform de hiervoor genoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.